СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,БЕЛИ ДУД У БЕЛОМ БЛАТУ“

Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату“ сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Стабло ,,Белог дуда у Белом Блату“ стављено је под заштиту ради очувања вредног примерка ове врсте, стогодишње старости и импозантних дендрометријских карактеристика. Споменик природе ,,Бели дуд у Белом Блату“ налази се у насељу Бело Блато у улици…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ХРАСТ ЛУЖЊАК У ЗРЕЊАНИНУ“

Споменик природе ,,Храст Лужњак у Зрењанину“ сврстава се у значајно, природно добро III категорије. Стабло храста лужњака стављено је под заштиту ради очувања једног од ретко вредних појединачних примерака ове врсте на подручју средњег Баната. Оно је велике старости и димензија, витално, високо декоративно, са необично формираном крошњом која је симетрична, обрнуто јајастог облика, јаче…

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ,,ЖУПАНИЈСКИ ПАРК У ЗРЕЊАНИНУ“

,,Жупанијски парк у Зрењанину“ сврстава се у значајно природно добро, односно природно добро III категорије. Споменик природе ,,Жупанијски парк у Зрењанину“ ставља се под заштиту ради очувања аутентичности стилски обликованог простора, богатства дендрофлоре и вртно-архитектонских елемената. Пројектован је у мешовитом стилу насталом комбиновањем елемената француског (класичног) и енглеског (пејзажног) стила и типичан је за време…

ПАРК ПРИРОДЕ ,,РУСАНДА“ – Меленци

Русанда је највеће заслањено језеро у Србији које представља део очуваног и еколошки функционалног комплекса заслањених језера и ливада у банатском Потисју. Налази се 16 километара северозападно од Зрењанина. Парк природе ,,Русанда“ обухвата заслањено језеро природног порекла и комплекс слатинастих ливада, влажних ливада као и секундарна станишта настала радом и потребама људи. Биодиверзитет овог подручја…

СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ ,,РИТОВИ ДОЊЕГ ПОТИСЈА“

СРП ,,Ритови доњег Потисја“ налази се у централном делу Војводине, уз леву и десну обалу реке Тисе, између уставе код Новог Бечеја и улива Бегеја у Тису. Ово заштићено подручје се простире на површини од 3.010,67 хектара од чега је у режиму заштите II степена 954.92 хектара, а у режиму заштите III степена 2055,75 хектара.…